0
v košíku zboží za 0 Kč

Váš košík je prázdný.


Nejste přihlášen
Informace

Reklamačný poriadok a servis pre Slovensko

Cielenou snahou spoločnosti Mironet je ponúknuť zákazníkovi také nákupné a reklamačné podmienky, ktoré sú vo veľa smeroch komfortnejšie, než sú podmienky štandardné, ponúkané konkurenčnými subjektmi, alebo vyžadované príslušnými právnymi predpismi.


Ak sú napriek tomu v niektorom z nižšie uvedených bodov podmienky tohto rádu v rozpore so zákonnou úpravou chrániacou koncového spotrebiteľa (napr. pri zmene zákona môže zákonná úprava chrániť koncového spotrebiteľa lepšie, než je tomu dané týmto poriadkom), podmienky pre koncového spotrebiteľa sa samozrejme riadia zákonnou úpravou pre spotrebiteľa priaznivejšou.

 

Reklamačný poriadok upravuje záruku na tovar a postup pri jeho reklamácii

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený v predajniach spoločnosti Mironet.cz a.s., sídlom: Praha 6 - Břevnov, Nad Kajetánkou 1478/26, 169 00, IČO: 28189647, prípadne v predajniach partnerských pobočiek Mironet, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s:

 • Občianskym zákonníkom 89/2012 Zb. a Zákonom o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb., ktorých právny režim sa použije, ak je kupujúcim:

spotrebiteľ vymedzený § 419 NOZ

"Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná."

 • Občianskym zákonníkom 89/2012 Zb., ktorého právny režim sa použije, ak je kupujúcim:

podnikateľ vymedzený § 420 NOZ

"Kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom s úmyslom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku, je považovaný vzhľadom k tejto činnosti za podnikateľa.

Na účely ochrany spotrebiteľa a na účely § 1963 sa za podnikateľa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou, či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. "

Pre vyvrátenie pochybností a predchádzanie vzniku možných kolízií alebo rozporov sa na účely zmluvného vzťahu rozumie podnikateľom každý, kto sa bude identifikovať voči predávajúcemu IČ a pod týmto IČ bude tiež konať právne úkony.

Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho alebo prepravcu súhlasí s týmto uvedeným reklamačným poriadkom a jeho postupom. Kupujúci, ako spotrebiteľ aj podnikateľ, sú povinní sa zoznámiť s reklamačným poriadkom už pred uskutočnením objednávky. To všetko za účelom predchádzania možných rozporov či kolízií.

Záruka

 1. Dĺžka záruky z titulu práva za vady podľa § 2165 ods. 1 Občianskeho zákonníka je uvedená na dodacom liste, kedy minimálna doba záruky na nový tovar je 24 mesiacov. Pokiaľ sa jedná o použitý spotrebný tovar, doba záruky je stanovená na 12 mesiacov. Záručná doba na dodaný tovar začína dňom prevzatia tovaru zákazníkom a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. (Doba trvania reklamácie začína dňom nasledujúcim po prijatí tovaru predávajúcim a končí dňom vybavenia reklamácie, nie až dňom vyzdvihnutia tovaru zákazníkom.) V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, funkčné vady, vady vzniknuté pri výrobe, montáži alebo inštalácii tovaru vykonanej pracovníkmi predávajúceho.
 2. V prípade, kedy je kupujúcim podnikateľ, preberá predávajúci v prvom rade záruku za akosť v dĺžke, ktorú uvádza výrobca predmetného tovaru či produktu (napr. Výrobky HP 1 rok) maximálne však 24 mesiacov. Ak uplatní kupujúci vadu výrobku, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci nárok na jej odstránenie.
 3. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 4. Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
 • vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu a prípadnej škody vzniknutej v dôsledku toho
 • vady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti a na poškodení zariadenia spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením
 • na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním
 • vzniknuté mechanickým poškodením tovaru
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi kancelárskemu prostrediu
 • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • ak bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírusom
 • pokiaľ sa závada prejavuje iba u softvéru, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softvéru a spotrebného materiálu
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami
 • vykonaním nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov
 • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.)
 • pri chybne vykonanom upgrade BIOSu, firmware
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou - predávajúci odporúča kupujúcemu pravidelné čistenie mechanických častí (PC zostavy, vetráky, chladiče) odborným servisom, v dôsledku poškodenia produktu vplyvom prachu môže dôjsť k zamietnutiu reklamácie
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté v dôsledku obmedzenej funkčnosti aplikácií, ktoré nie sú vhodné (t. j. nie sú vytvorené) pre objednaný operačný systém. Ďalej predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných komponentov s inými, pracovníkmi predávajúceho neschválenými komponentmi, ani so softvérovými aplikáciami, ktorých funkčnosť nebola kupujúcim výslovne požadovaná v písomnej objednávke.
 • V prípade softvérového tovaru sa záruka vzťahuje výhradne na fyzickú čitateľnosť médií (t. j. média nesmú byť poškriabané a pod.). V okamihu odstránenia ochranných prostriedkov (fólie, pečate, otvorenie obálky a pod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softvérového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu softvéru.
 • LCD displej - Reklamácia vadných pixelov sa riadi podľa normy ISO 13406-2, ktorej plné znenie si môžete prečítať v tomto PDF súbore na https://www.mironet.cz/u/f64068-kc106_reklamace_lcd.pdf

V súvislosti s vyššie uvedeným berie kupujúci na vedomie, že záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t. j. Dobou, po ktorú je tovar oprávnené vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať a plniť tak svoju plnohodnotnú funkčnosť. Predajca tak v reklamačnom konaní posudzuje uplatnenú vadu aj s ohľadom na vyššie uvedenú životnosť a spôsob miery opotrebenia. Táto posudzovaná skutočnosť bude tvoriť súčasť obsahu reklamačného protokolu, pokiaľ sa na ňu predajca bude odvolávať ako na dôvod zamietnutia reklamácie v záručnej dobe.

 

Spôsob reklamácie

 1. Pri uplatnení reklamácie je nutné predložiť kompletný reklamovaný predmet plnenia vrátane príslušenstva alebo jeho reklamovanú časť.
 2. V prípade, že bol tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je podnikateľom podľa vyššie uvedeného, musí kupujúci uplatniť reklamáciu priamo a iba v autorizovanom servise. V tomto prípade sa reklamácia riadi podmienkami autorizovaného servisu.
 3. Spotrebiteľ vo vlastnom záujme na rýchlom vybavení reklamácie predloží spolu s reklamovaným predmetom faktúru dokladajúcu uzatvorenie kúpnej zmluvy ohľadne reklamovaného predmetu plnenia, dodací list alebo výdajku vrátane uvedených sériových čísiel jednotlivých súčastí predmetu plnenia (to sa nevzťahuje na zapečatené zostavy PC), prípadne i zvláštny certifikát, záručný list alebo záručnú kartu, ktorá slúži na vykonanie reklamácie v autorizovaných servisných strediskách výrobcov. Zákazník si náklady na prepravu tovaru hradí sám.
 4. Pri uplatňovaní reklamácie zákazník uvedie, akým spôsobom si praje reklamáciu vyriešiť.
 5. V prípade potvrdenia oprávnenosti reklamácie má zákazník nárok požadovať náhradu primeraných nákladov vzniknutých dopravou reklamovaného tovaru.
 6. V prípade uplatnenia reklamácie si spotrebiteľ vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy daného tovaru, najlepšie do obalu originálneho a to z dôvodu nebezpečenstva možného poškodenia tovaru.
 7. Dodávateľ nie je povinný prijať k reklamácii predmet plnenia, ak ho odberateľ neodovzdá s požadovanými súčasťami a príslušenstvom.
 8. Presné označenie vytýkaných chýb a špecifikáciu práv, ktoré odberateľ voči dodávateľovi uplatňuje, je potrebné dodávateľovi oznámiť hneď na začiatku pri uplatnení reklamácie, najneskôr pred odovzdaním reklamovaného predmetu dodávateľovi.
 9. Dodávateľ po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného predmetu:
 • uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste ju vybaví
 • ak nie je možné oprávnenú reklamáciu na mieste vybaviť, prijme reklamovaný predmet do reklamačného konania, v priebehu ktorého dôjde bez zbytočného odkladu k vybaveniu oprávnenej reklamácie. O prevzatí reklamovaného predmetu vystaví dodávateľ odberateľovi písomný doklad, ktorého správnosť potvrdia obe zmluvné strany svojimi podpismi
 • na mieste odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný predmet odberateľovi vráti
 • prijme reklamovaný predmet na odborné posúdenie, na základe ktorého výsledkov bude reklamácia buď uznaná ako oprávnená a v rámci reklamačného konania bez zbytočného odkladu vybavená, alebo bude odmietnutá. O prevzatí reklamovaného predmetu vystaví dodávateľ odberateľovi písomný doklad, ktorého správnosť potvrdia obe zmluvné strany svojimi podpismi
 1. spôsobe vybavenia reklamácie (uznania reklamácie ako oprávnenej, alebo odmietnutia reklamácie ako neoprávnenej) môže vyrozumieť dodávateľ odberateľa vopred dohodnutým spôsobomcallcentrum@mironet.cz

8:00 – 19:15
Pondělí – Pátek

Počítače dětem

20 prodejen
7300 výdejen


© Mironet.cz a.s.