Vážení zákazníci, v neděli 24. 6. bude centrální prodejna na Chodově zavřena z důvodu probíhající inventury. Děkujeme za pochopení.
v košíku zboží za 0,-

Váš košík je prázdný.


Nejste přihlášen
Úvod   >   Info
Informace

Pravidla marketingové soutěže

Pravidla marketingové soutěže "Soutěž o zlatý iPhone 6" (dále jen soutěž). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže.

Organizátorem soutěže je společnost Mironet.cz a.s.

IČ: 257 49 455
se sídlem: Praha 6 – Břevnov, Nad Kajetánkou 1478/26, 169 00
(dále jen "Organizátor") 

 

Zadavatelem soutěže je společnost Extra Online Media s.r.o., provozovatel www.extra.cz.

IČ: 24316920

se sídlem: Praha 1 Nové Město, Mezibranská 1579/4, 110 00

(dále jen „Zadavatel“)

1. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 26.9.2014 do 10.10.2014 (dále jen "doba konání soutěže")

2. Účast v soutěži:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky mladší 18 let, avšak starší 13 let, ale s předchozím výslovným souhlasem zákonného zástupce, která se v době trvání soutěže zaregistruje na www.mironet.cz/soutez-iphone6, vyplní Registrační formulář, čímž zároveň uděluje souhlas s těmito podmínkami soutěže a zpracováním osobních údajů (dále jen „účastník soutěže“, „účastník“, „soutěžící“). Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebo ty, které nevyplnily registrační formulář plně a pravdivě, nebudou do soutěže zařazeny.

Soutěžící je povinen respektovat tato Pravidla, dodržovat platné zákony České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy. Použití nečestných a podvodných praktik k získání výhry je nepřípustné. Jakékoli porušení těchto zásad opravňuje Organizátora vyloučit příslušného soutěžícího ze soutěže. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora a Zadavatele jakož i zaměstnanci spolupracujících společností na soutěži a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána v případě, že to Organizátor či Zadavatel zjistí. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Organizátor nebo Zadavatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

3. Výhra

Výhrou je mobilní telefon iPhone 6, 16GB, Gold

4. Výherce, výhra v soutěži:

Každá osoba je v rámci své registrace na www.mironet.cz/soutez-iphone6  povinna poskytnout veškeré údaje podle registračního formuláře a svou registrací vyjadřuje souhlas s tím, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovány v databázi Zadavatele a Organizátora a dále použity pro marketingové účely, tj. zejména nabízení výroků a služeb v souladu se souhlasem, který účastník soutěže potvrdí vyplněním registračního formuláře. Každá osoba svou registrací na www.mironet.cz/soutez-iphone6  do soutěže potvrzuje, že se seznámila a souhlasí s těmito podmínkami soutěže.

Každá osoba, která se řádným způsobem zaregistruje do soutěže na www.mironet.cz/soutez-iphone6   a v úplném souladu s těmito pravidly soutěže vyplní a odešle registrační formulář dle pokynů uvedených na webových stránkách www.mironet.cz/soutez-iphone6 má šanci na výhru v soutěži. Každý účastník soutěže může vyplnit a zaslat pouze jeden registrační formulář, tj. může se zúčastnit této soutěže pouze jedenkrát. Předání výhry výherci nebude povoleno, pokud bude zjištěno, že údaje uvedené v registračním formuláři nejsou pravdivé.

5. Oznámení výherce a předání výhry výherci:

Výhru vyhrává jeden výherce, který bude vylosován dne 13.10.2014 v 13:00 hod., na centrále společnosti Mironet.cz a.s., V Háji 10, Praha 7, 170 00.

Vylosování výherce dle výše uvedeného je veřejné.

Každý ze soutěžících bude informován na svůj kontaktní e-mail:

a.)    o výherním předmětu soutěže;

b.)    o výsledku soutěže včetně osoby vylosovaného výherce.

Nepřevezmou-li si výherci bez vážného důvodu výhru v dohodnutém termínu, který musí být nejpozději do 30 dnů od vylosování výherce, propadá výhra bez náhrady ve prospěch Organizátora.

Předání výhry výherci mladšímu 18 let je podmíněno písemným souhlasem zákonného zástupce výherce, který je nutno Organizátorovi předat nejpozději v době předání výhry.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním registračního formuláře na www.mironet.cz/soutez-iphone6 soutěžící výslovně souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních a citlivých údajů v rozsahu registračního formuláře jakož i svojí IP adresy (dále jen „údaje“) do databáze Zadavatele a Organizátora. Účelem zpracování osobních údajů je realizace této soutěže, předání výhry a nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas je udělován na dobu neurčitou, respektive do jeho odvolání.

Soutěžící bere na vědomí a potvrzuje, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. že poskytnutí údajů je dobrovolné, že tento souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd.

 

Obecná ustanovení

Organizátor ani Zadavatel neručí za případné škody způsobené výherci v souvislosti s čerpáním a nesprávným používáním výhry.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s úplnými pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

Zadavatel ani Organizátor neodpovídají za jakékoli problémy v rámci sítě internet a za nedoručení registračních formulářů. Zároveň nenesou odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži a registrační formulář uveřejněn. Zadavatel ani Organizátor nejsou odpovědni za pravdivost či obsah vyplněných registračních formulářů. Uvedení nepravdivých dat v registrační formuláři soutěžícího automaticky zbavuje práva na udělení výhry, pokud toto Organizátor či Zadavatel zjistí. Zadavatel ani Organizátor dále nejsou odpovědni za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.

Organizátor i Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit úplná pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Stížnosti ohledně Soutěže je možné učinit písemnou formou na adrese Organizátora, a to s datem doručení Organizátorovi nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne ukončení Soutěže. Stížnost musí obsahovat jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu soutěžícího a jasně stanovit příčinu a vysvětlení stížnosti. Stížnosti musí být zaslány písemně na adresu sídla Organizátora.

Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který stanoví plná pravidla soutěže. Veškeré propagační a reklamní materiály jsou určeny pouze pro informační účely.

V Praze dne 25.9.2014 

 


callcentrum@mironet.cz

Hráského 2231/25
148 00 Praha 4

1000x v ČR


© Mironet.cz a.s.