Vážení zákazníci, v době státního svátku 28. 9. bude otevřena pouze prodejna na Praze 4, a to od 9:30 do 18:00. Těšíme se na Vaši návštěvu.
0
v košíku zboží za 0 Kč

Váš košík je prázdný.


Úvod   >   Info   >   Vše o nákupu   >   Služby
Informace

Pojištění

Věci mají nepříjemný zvyk porouchávat se ve chvíli, kdy nemáte po ruce žádnou zálohu. Rádi bychom Vám tyto potíže když ne rovnou ušetřili, tak alespoň zkrátili a usnadniliDetailní podmínky si ale zatajit netroufáme.

Kdy mě pojištění zachrání?

Určitě byste si měli přečíst i podrobné podmínky pojištění, chápeme však, že pro základní rozhodování je takový text příliš náročný a připravili pro Vás základní scénáře, kterých by se pojištění mohlo týkat.

Špatné přistání

Nejčastějším poškozením telefonu je rozbitý displej. Stačí chvilka nepozornosti, telefon letí z kapsy, a samozřejmě, že na displej. Ten je nejkřehčí součástkou a často praskne.
V takovém případě Vás pojištění zachrání, náklady na opravu se proplácí.

Drsná kosmetika

Ukořistil Vám pes telefon a nechal na něm stopy po svých tesácích? Bohužel, ani kdyby Vám v ZOO klovnul do krytu kasuár přilbový, nemůžeme sloužit, pojištění se na kosmetické vady nevztahuje.

Velká náhoda

Pojištění kryje i extrémní situace – kdybyste měli to „štěstí“ a zasáhl Vám fotoaparát golfový míček odrazem od borovice opodál, stále se pro Váš případ vztahuje náhrada škod od pojišťovny.

Nebezpečná hygiena

Slyšeli jste příběhy o tom, jak si šel mobil zaplavat do záchodu nebo umyvadla a myslíte si, že Vám se to stát nemůže? To si mysleli všichni. Pokud ale utopený telefon utrpí poškození, které znemožňuje jeho plnohodnotné využití, s pojištěním jste v suchu a dostanete náhradu.

Okradli mě!

Časté zdůvodnění neplatného pojištění je špatné uložení předmětu. Pokud si necháte foťák v nezamčeném autě, nevrátí se Vám ani koruna. Je to jako s bytem – také si ho zamykáte, abyste předešli krádeži.
Toto platí i pro případ kapsářství, kabelka hozená přes rameno je sice elegantní, ale příliš ochrany proti chmatákům neposkytne. V obou případech pojišťovna nic neproplatí, protože jste svůj majetek mohli chránit lépe.

Chyťte zloděje!

Vypáčený zámek, modřiny či rozbité okno. Nepřejeme Vám ani jedno z toho, ale když darebák překoná překážku chránící Váš majetek, nebo si o svou kořist řekne násilím, není, o čem diskutovat – máte právo na odškodnění podle pojistných podmínek.

Baterie ztrácí síly

Každá baterie během let přijde o své kvality. Dříve se unaví, pomaleji se nabíjí a časem, jako by ani neexistovala. Bohužel je to její vlastnost a nezvratitelný osud, který ani pojištění nezlomí. Náhrada za unavený akumulátor proto do pojištění nepatří a na náhradu proto nemáte nárok.

S čím já budu volat?

Vyřízení pojištění nejde bohužel zařídit na počkání. Pokud jste si k elektronice přikoupili All risk záruku, po dobu řešení reklamace Vám proto Mironet půjčí náhradní telefon, abyste nemuseli trpět společenským odloučením nebo aby Vás neprohlásili kolegové z práce za pohřešovaného, protože jste neodpověděli na e-mail.

Podrobné podmínky pojištění produktu

Pojištěný

Pojištěným je osoba, která si zakoupila u spol. Mironet.cz a.s. či její franchizingové sítě (dále jen jako „Mironet“) výrobek, objednala si pojištění tohoto výrobku a uhradila pojistné.

Předmět pojištění

Předmětem pojištění je movitá věc ve vlastnictví pojištěného, zakoupená u Mironetu, k níž si pojištěný sjednal a uhradil pojištění. Předmětem pojištění je věc, která byla v době sjednání pojištění v bezvadném stavu a byla odborně instalována, vyžaduje-li to její povaha.

Pojistné plnění

Pojistné plnění za všechny pojistné události se poskytuje maximálně do výše limitu pojistného plnění za dobu trvání pojištění. Výše limitu pojistného plnění bude určeno na základě amortizačního schématu, kdy je přihlédnuto k časové hodnotě pojištěného výrobku, kdy V prvním intervalu 60 dní od nákupu je amortizace ve výši 28%, v druhém intervalu je amortizace navýšena o 3,5% a v dalších 60 denních intervalech je amortizace navýšena vždy o 2%.

V případě pojistné události (nahodilá a nepředvídatelná materiální škoda na pojištěné věci), se kterou je podle těchto podmínek spojena povinnost poskytnout plnění, má pojištěný v případě poškození či zničení předmětu pojištění (živelní pojištění) právo požadovat oproti dodání pojištěné věci

 • její opravu
 • výměnu za kvalitativně a aktuálně cenově obdobný výrobek, pokud není oprava možná (např. telefon zakoupený v roce 2013 měl cenu 6.000,-, po dvou letech je jeho hodnota poloviční. Pokud by se zařízení v roce 2015 neopravitelně porouchalo a majitel si přál jako náhradu telefon dražší než 3.000,-, bude muset rozdíl doplatit.)

V případě pojistné události (nahodilá a nepředvídatelná materiální škoda na pojištěné věci), se kterou je podle těchto podmínek spojena povinnost poskytnout plnění, má pojištěný v případě odcizení (pojištění pro případ odcizení) předmětu pojištění právo požadovat dodání výrobku

 • kvalitativně a cenově obdobného produktu

V souladu s § 2798 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., je pojistitel povinen ukončit šetření pojistné události do 3 měsíců ode dne oznámení pojistné události ze strany oznamovatele. Není-li splatnost pojistného plnění ujednána jinak, tak je plnění splatné do 15 dnů ode dne skončení šetření pojistné události ze strany pojistitele.

Rozsah pojištění

Do rozsahu pojištění patří i běžné události, při nichž dochází ke škodě. Typickým případem je prasklý displej při upuštění telefonu. Pojištění pro případ neúmyslného mechanického poškození se sjednává pro případy, kdy na předmětu došlo ke škodě vinou neúmyslného poškození pojištěným.

Pojištění se nevztahuje na:

 • Jakékoliv vady produktu způsobené běžným opotřebením definovaným jako kosmetická vada vzniklá při běžném užívání, jako jsou například škrábance na LCD displejích a krytech.
 • Jakékoliv vady produktu vzniklé v důsledku dopravní nehody, nesprávného používání nebo zneužití, které není v souladu s jeho zamýšleným užíváním podle pokynů výrobce produktu  týkajících se užívání a běžné údržby produktu.     
 • Software třetí strany, který byl nahrán do zařízení, a to buď samostatně, nebo stažením z internetu.
 • škody způsobené změnami nebo úpravami hardwaru či softwaru na produktu, které provedla jiná osoba než autorizovaný technik.
 • poškození jednotky způsobené zkraty vzniklými v důsledku přepětí při nabíjení, úderem blesku během nabíjení zařízení na nabíječce, požárem, záplavami, hurikány, tornádem a dalšími zásahy vyšší moci. 
 • výměnu baterií, jejichž kapacita se během doby snižuje běžným způsobem.
 • vady produktu způsobené úpravami, instalacemi, otevřením zařízení nebo pokusy o opravu zařízení, které provedla jiná osoba než technik v autorizovaném servisním středisku.
 • Pokud ke škodě dojde vloupáním do motorového vozidla. Podle pojistné smlouvy k odcizení musí dojít v čase 6 - 22 hodin (vyjma škod na autorádiích a navigacích pevně spojených s motorovým vozidlem.
 • Pokud se motorové vozidlo nachází bez dozoru déle než 2 hodiny, musí být odstaveno v uzamčené garáži nebo na oploceném uzamčeném místě, eventuálně na hlídaném parkovišti.
 • vady výrobku vzniklé a způsobené užíváním takového příslušenství nebo jiných periferních zařízení, které nejsou originálním značkovým příslušenstvím.

Živelní pojištění

Živelní pojištění se sjednává pro případ poškození či zničení předmětu pojištění:

 • požárem
 • úderem blesku
 • výbuchem
 • nárazem či havárií osobou obsazeného létajícího předmětu
 • nárazem silničního vozidla

Pojištění se nevztahuje na škody způsobené:

 • Vozidlem, jehož provozovatelem je pojištěný nebo jeho zaměstnanec
 • Ožehnutím, jehož příčinou nebyl požár, výbuch či úder blesku
 • Vystavením užitkovému ohni
 • Úmyslnými výbuchy
 • Explozí motorů vozidel
 • Tlakem plynů
 • Na movitých věcech umístěných mimo budovu
 • V důsledku války a jiných ozbrojených konfliktů včetně teroristických útoků
 • V důsledku nároků orgánů veřejné moci
 • Jadernou energií či radioaktivitou
 • Úmyslně či v důsledku nedbalosti pojištěného či jeho zástupce
 • Vady, které nijak neomezují nebo nevylučují funkčnost předmětu pojištění

Pojištění pro případ odcizení

Pojištění pro případ odcizení se sjednává pro případy, kdy na předmětu pojištění došlo ke škodě:

 • krádeží vloupáním
 • loupežným přepadením

Pojištění se nevztahuje na škody způsobené:

 • Na předmětu pojištění, který nebyl uložený v uzamčeném prostoru
 • Na předmětu pojištění, který byl viditelně odložen v uzamčeném prostoru, bez násilného překonání překážky
 • V důsledku války a jiných ozbrojených konfliktů včetně teroristických útoků
 • V důsledku nároků orgánů veřejné moci
 • Úmyslně či v důsledku nedbalosti pojištěného či jeho zástupce
 • Vady, které nijak neomezují nebo nevylučují funkčnost předmětu pojištění

Podmínkou je šetření ze strany Policie ČR.

Územní rozsah

Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastanou na území České republiky, Evropy a v zemích sousedících se Středozemním mořem.

Doba pojištění

Pojištění počne platnosti dnem úhrady kupní ceny předmětu pojištění, úhradou pojistného, převzetím předmětu pojištění a potvrzením emailu s pojistnými podmínkami a trvá dobu sjednanou či do uplatnění pojistné události. Prodloužení záruky a pojištění produktu jde přidat/prodloužit pouze do 14 dní od vyzvednutí. Sjednání je možné pouze na prodejně po zkontrolování zboží prodejcem.

Pojistná částka

Pojištění se sjednává na aktuální tržní cenu předmětu pojištění s ohledem na jeho stav, opotřebení a amortizaci.

 • Schéma amortizace: Časová hodnota pojištěného výrobku bude pojistitelem posuzována na základě doby, která v době vzniku pojistné události uplynula od nákupu pojištěného výrobku, kde budou zohledněny 60-ti denní intervaly.
 • Pojistné plnění za všechny pojistné události se poskytuje maximálně do výše limitu pojistného plnění za celou dobu trvání pojištění. Výši limitu pojistného plnění určí pojistitel na základě následujícího amortizačního schématu, kdy přihlédne k časové hodnotě pojištěného výrobku. V prvním intervalu 60 dní od nákupu bude amortizace ve výši 28%, v druhém intervalu bude amortizace navýšena o 3,5%, v dalších 60-ti denních intervalech bude amortizace navýšena vždy o 2%.

Výpočet pojistného

Výše pojistného je stanovena pro jednotlivé položky v příslušné části internetového obchodu www.mironet.cz

Práva a povinnosti pojištěného

 • Pojištěný má povinnost oznámit vznik pojistné události ve lhůtě tří kalendářních dnů, u škody převyšující 10 000 Kč ihned.
 • Pojištěný má povinnost bezprostředně oznámit vznik pojistné události Policii ČR, pokud tato nastala za okolností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin či přestupek.
 • Pojištěný má povinnost neměnit stav předmětu pojištění bez souhlasu Mironetu pokud to není nutné k odvrácení další škody.
 • Pojištěný má povinnost zplnomocnit Mironet k úkonům nutným k ověření stavu (např. k jednání s Policií ČR v rozsahu nezbytně nutném).
 • Pojištěný má povinnost poskytnout Mironetu veškerou nezbytnou součinnost k šetření včetně dodání požadovaných podkladů.
 • Pojištěný má povinnost zabezpečit pojištěné věci podle jejich charakteru a hodnoty.
 • Pojištěný má povinnost dbát, aby pojistná událost nenastala a provádět přiměřená opatření k jejímu odvracení a minimalizaci.
 • Pojištěný má povinnost dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, včetně předpisů bezpečnostních.
 • Pojištěný má povinnost používat předmět pojištění k účelu, k němuž je určen.
 • Pojištěný má právo vznést požadavek na způsob vyřízení pojistné události za předpokladu, že mu je ze strany Mironetu nabídnuto více než jedno možné řešení jejího vyřízení.
 • Pojištěný má právo odmítnout nabídnutý způsob vyřízení pojistné události a vzdát se svého nároku.

Vymezení pojmů

 • Výrobkem kvalitativně obdobným se rozumí výrobek funkční, vlastností srovnatelných s předmětem plnění v době pojistné události (výkon, spotřeba, opotřebení, stáří, tržní hodnota, váha…).
 • Tržní hodnotou výrobku kvalitativně obdobného se rozumí cena určená výpočtem dle nabídky prodejců prodávajících zboží obdobné, která je veřejně dostupná na síti internet s odečtem deseti procent z průměrné ceny tří Mironet vybraných obdobných výrobků.
 • Výrobkem kvalitativně lepším se rozumí výrobek funkční, vlastností kvalitativně vyšších, než byl předmět pojištění v době pojistné události (výkon, spotřeba, opotřebení, stáří, tržní hodnota, váha…). V případě vyřízení pojistné události dodáním výrobku kvalitativně lepšího, pojištěný uhradí rozdíl v ceně mezi cenou předmětu pojištění, která se určí způsobem totožným jako tržní hodnota výrobku kvalitativně obdobného a cenou výrobku kvalitativně lepšího.
 • Za úder blesku se považuje bezprostřední přechod blesku s destrukčními účinky na pojištěnou věc. Za škodu způsobenou bezprostředně úderem blesku se nepovažuje škoda vzniklá v průběhu bouře na elektrických zařízeních přepětím.
 • Za požár se považuje oheň, který vznikl nebo se vlastní silou rozšířil mimo určené ohniště. Za škodu způsobenou požárem se nepovažuje zkrat elektrického vedení, ikdyž je provázen světelným projevem a působením tepla, pokud se plamen vzniklý zkratem dále nerozšířil.

Výjimky

Pojištění se nevztahuje na:

 • Příslušenství
 • Součásti a díly, které se pravidelně vyměňují z důvodu jejich spotřebování či opotřebení (tonery, pásky, žárovky)
 • Programové vybavení
 • Škody vzniklé nemožností předmět pojištění užívat
 • Škody způsobené trvalým či dlouhodobým působením chemických, biologických, teplotních, mechanických a elektronických vlivů, znečištěním, stárnutím či běžným opotřebením, korozí, erozí.
 • Zařízení během jejich transportu, instalace, opravy a údržby.
 • Škody způsobené úmyslně či v důsledku nedbalosti.

Pojistné plnění může být úměrně sníženo či odmítnuto, pokud nebude pojištěný dodržovat tyto podmínky.

Spoluúčast

Pojištěný se podílí na pojistném plnění ve výši 10% z plnění s fixním minimem 500 Kč. Spoluúčast se odečítá od pojistného plnění.

Hlášení pojistných událostí

Poškození výrobku:

 • V případě poškození elektroniky je třeba neprodleně přinést výrobek do pobočky Mironetu
 • Spolu s poškozeným výrobkem je třeba doložit nabývací doklady k poškozeným věcem a doklad o úhradě pojištění.
 • Pracovník Mironetu vypracuje zápis o pojistné události a nechá ho podepsat pojištěným.

Krádež výrobku:

 • V případě krádeže výrobku musí pojištěný nahlásit tuto skutečnost, resp. Podat trestní oznámení příslušnému oddělení Policie ČR. Od Policie ČR si vyžádat číslo jednací tohoto oznámení.
 • Oznámit škodu společnosti Mironet.
 • Spolu se zápisem o pojistné události je nutné doložit nabývací doklad k výrobku, doklad o úhradě pojištění a doklad Policie ČR o nahlášení krádeže/trestního oznámení s číslem jednacím osobně na pobočce Mironetu.

Účinnost

Tyto pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a mohou být kdykoli jednostranně změněny ze strany Mironetu.

Úplné znění ke stažení naleznete na následujících odkazech:

Shrnutí pojistných podmínek
Všeobecné pojistné podmínky - obecná část
Všeobecné pojistné podmínky - pojištění majetku pro případ poškození nebo zničení živelní událostí
Všeobecné pojistné podmínky - pojištění pro případ poškození nebo zničení elektronických zařízení
Všeobecné pojistné podmínky - pojištění majetku pro případ odcizení

 Kontakt

callcentrum@mironet.cz

8:00 – 19:15
Pondělí – Pátek

Počítače dětem

20 prodejen
7300 výdejen

Osobní odběry

Asus gold partner
ESET gold partner
Dell gold partner
Shop roku 2020

© Mironet.cz a.s.