0
v košíku zboží za 0 Kč

Váš košík je prázdný.


Nejste přihlášen
Informace

Nákupný poriadok pre Slovensko

Cielenou snahou spoločnosti Mironet je ponúknuť zákazníkovi také nákupné a reklamačné podmienky, ktoré sú vo veľa smeroch komfortnejšie, než sú podmienky štandardné, ponúkané konkurenčnými subjektmi, alebo vyžadované príslušnými právnymi predpismi.


  1. Ak sú napriek tomu v niektorom z nižšie uvedených bodov podmienky tohto rádu v rozpore so zákonnou úpravou chrániacou koncového spotrebiteľa (napr. pri zmene zákona môže zákonná úprava chrániť koncového spotrebiteľa lepšie, než je tomu dané týmto poriadkom), podmienky pre koncového spotrebiteľa sa samozrejme riadia zákonnou úpravou pre spotrebiteľa priaznivejšou.

   Úvodné ustanovenie

   Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.mironet.cz. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (zákazníka).

   Predávajúcim je v prípade kúpnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená aj za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku a tovar bol predaný prostredníctvom prepravnej služby, kuriérom alebo bol vyzdvihnutý na pobočkách v Bratislave, spoločnosť Mironet.cz a.s., so sídlom Praha 6 - Břevnov, Nad Kajetánkou 1478/26, 169 00, IČ: 28189647, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 12695.

   V prípade kúpnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená aj za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku a tovar bol zákazníkom prevzatý na niektorej z pobočiek (franchizingové pobočky) mimo Bratislavu, je predávajúcim subjektom prevádzkovateľ franchizingové pobočky.

   Vymedzenie pojmov

   1. Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníku, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane podnikateľ, resp. predávajúci.
   2. Dodávateľ/predávajúci - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Jedná sa o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov, dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
   3. Kupujúci/odberateľ/spotrebiteľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo osoba fyzická, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným než podnikateľským účelom.
   4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ - podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby
    a identifikuje sa voči predávajúcemu IČ a pod týmto IČ bude tiež konať právne úkony.

   Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

   1. Umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzatvoriť kúpnu zmluvu na tovar, poprípade služby za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká v okamihu riadneho doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.
   2. V prípade objednávky tovaru, ktorý bol predávaný v akcii (výpredaje, promo akcie, tovar s darčekom, posledné kusy apod.) dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy doručením tovaru kupujúcemu. Od týchto momentov medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
   3. Objednávku je možné stornovať pomocou kontaktov uvedených u vybranej pobočky.
   4. Zmluva je uzatváraná v českom alebo slovenskom jazyku. Ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho či kupujúceho, je možné zmluvu uzatvoriť aj v inom, pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzatvorená zmluva (objednávka kupujúceho) je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú jasné z procesu objednávania v internetovom obchode www.mironet.cz a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.
   5. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislej na tarife telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa.
   6. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a dodacím poriadkom, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený, a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
   7. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
   8. Predávajúci má právo objednávku zrušiť („stornovať“) alebo jej časť v prípade, že objednaný tovar počas spracovania objednávky nebude dostupný, prípadne sa výrazným spôsobom zmení jeho cena, či sa zmena bude týkať chybného parametru danej ceny predmetu tovar.
   9. O zrušení objednávky bude zákazník bezprostredne informovaný. Pokiaľ už hodnotu objednaného tovaru v stornované objednávke uhradil, bude príslušná čiastka bezprostredne vrátená na bankový účet kupujúceho.
   10. Vyplnením registračného formulára či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu http://www.mironet.cz/ dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch (k tomu viac v sekcii „Ochrana osobných dát".

   Cenové a kúpne podmienky

   1. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v dobe objednania. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu dopredu potvrdí telefonicky/e-mailom cenu a termín dodania. Túto cenu je predávajúci oprávnený meniť vzhľadom k aktuálnej situácii na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč voči zahraničným menám. Pokiaľ kupujúci s takouto zmenou nesúhlasí, objednávku nepotvrdí a tá nie je realizovaná. Akčné ponuky a zľavové akcie sú platné vždy podľa termínu uvedeného u danej akcie alebo do vypredania zásob. Kupujúci má možnosť sa pred vytvorením objednávky zoznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
   2. Kupujúci je dopredu zoznámený s celkovou cenou vrátane DPH a ďalších poplatkov. K cene produktu bude účtovaný recyklačný poplatok, ktorý je uvedený vždy u výrobku a je stanovený zákonom.
   3. Poplatky za dopravu sú špecifikované v dodacích podmienkách.
   4. Kupujúci berie na vedomie, že ceny u výrobkov sú uvedené po zaokrúhlení na celé eurá v súlade s príslušnými právnymi predpismi, kedy v niektorých prípadoch môže vplyvom zaokrúhlenia dôjsť k nepatrnej odchýlke od takto uvedenej kúpnej ceny. Podrobný rozpis kúpnej ceny vrátane centov je vždy uvedený v nákupnom košíku kupujúceho.
   5. Balné je už započítané v cene výrobku. Balným sa rozumie bezpečné zabalenie krehkého výrobku v prípade, že pôvodný obal nedostatočne chráni výrobok proti poškodeniu pri doprave, zabalenie výrobku pečatiacou páskou tak, aby nemohlo dôjsť k otvoreniu škatule bez porušenia bezpečnostnej pásky, načítanie sériových čísel a ďalšie zaistenie informácií o výrobku pre nutné zaistenie poistenia pri doprave výrobku. Poistenie výrobku proti poškodeniu dopravcom pri doprave od dodávateľa k zákazníkovi je zaistené dodávateľom.
   6. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.
   7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatím.
   8. Pri prevzatí tovaru kupujúci nadobudne dodací list, ktorý je zároveň záručným listom v prípade, že nie je priložený záručný list výrobcu.
   9. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

   Reklamácie

   1. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu a právnym poriadkom platným v SR.
   2. Tovar môžete reklamovať priamo v autorizovaných servisoch.
   3. Tovar je možné reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamačného poriadku na adrese reklamace@mironet.cz.

   Spätný odber elektrozariadení

   Predávajúci zaisťuje spätný odber elektrozariadení z domácností a oddelený zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov, v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Kupujúci je oprávnený odovzdať staré elektrozariadenie pri nákupe nového obdobného elektrozariadenia, batérií alebo akumulátorov na akékoľvek predajni predávajúceho. Adresy týchto predajní sú uvedené na týchto webových stránkach. Kupujúci je ďalej oprávnený vrátiť elektrozariadenie, elektroodpad, batérie alebo akumulátory vo zberniach určených k zberu uvedeného odpadu v príslušnej obci.

   Elektrozariadenia, elektroodpad, batérie ani akumulátory nesmú byť odstraňované spolu s komunálnym odpadom, ale musia byť odkladané na miestach k tomu určeným, teda vo zberných dvoroch alebo miestach ich spätného odberu, napríklad na miestach uvedených vyššie. Uvedené zariadenia a odpady budú ďalej využité k výrobe nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z týchto zariadení a odpadov môžu poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie.

   Spätný odber obalového materiálu

   Predávajúci taktiež zaisťuje spätný odber obalového materiálu, v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Kupujúci je oprávnený odovzdať starý obalový materiál pri nákupe nového obdobného tovaru na akejkoľvek predajni predávajúceho. Adresy týchto predajní sú uvedené na týchto webových stránkach.

   Odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní v prípade distančných zmlúv

   1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo podľa § 1829 a násl. Občianskeho zákonníku odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru za predpokladu, že kúpna zmluva bola uzatvorená za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku. Pokiaľ sa tak spotrebiteľ rozhodne, je treba tovar poslať, poprípade dodať späť bez zbytočného odkladu, maximálne však do 14 dní od preukázateľného informovania predávajúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy (odstúpenie od zmluvy môže byť vykonané e-mailom, poštou, či obdobným spôsobom jasného a preukázateľného informačného spôsobu zachytávajúci prejav vôle kupujúceho o odstúpenie). Predávajúci do 14 dní od vrátenia tovaru či preukázaní, že tovar bol odoslaný, vráti zákazníkovi späť odpovedajúcu prijatú čiastku. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže vrátenú cenu, ktorú prijal, znížiť o čiastku, ktorú tovar stratil bežným užívaním. Toto zníženie však bude vždy primerané s ohľadom na dobu užívania a mieru opotrebenia vráteného tovaru. Vrátenie peňazí prebieha výhradne prevodom na bankový účet kupujúceho. V prípade, kedy tento spôsob nebude možný pre prekážku na strane spotrebiteľa, budú finančné prostriedky navrátené rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci prevzal. V prípade ďalšieho nákupu v spoločnosti Mironet môže byť čiastka hneď po vystavení započítaná oproti nové faktúre u predajcu.
   2. Kupujúci berie výslovne na vedomie v súlade s § 1832 odst. 2 Občianskeho zákonníku, že v prípade, kedy zvolil iný než najlacnejší ponúkaný spôsob dodania tovaru, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru (viz. Dodací poriadok spoločnosti Mironet.cz a.s.). Rovnako tak náklady na spätné vrátenie predmetu nákupu hradí kupujúci.
   3. Ak uplatní kupujúci svoje právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, ktorá bola uzatvorená za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku a tovar mu bol predaný prostredníctvom prepravnej služby či kuriérom, uplatňuje toto svoje právo na centrále firmy Mironet.cz a.s. - Praha 4.
   4. Ak uplatní kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy, má kupujúci povinnosť niesť náklady spojené s vrátením tovaru podľa aktuálneho cenníku.
   5. Cenník je iba orientačný, uvedené ceny sa môžu líšiť v závislosti na skutočných nákladoch spojených s vrátením tovaru a podľa typu vráteného tovaru.
   6. Kupujúci nemôže odstúpiť podľa § 1837 občianskeho zákonníku od kúpnej zmluvy:
    1. o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím doby pre odstúpenie od zmluvy
    2. o dodaní tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť behom doby pre odstúpenie od zmluvy
    3. o dodaní tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu
    4. o dodaní tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako i tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom
    5. o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných než vyžiadaných opráv alebo dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov
    6. o dodaní tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť
    7. o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal
    8. o dodaní novín, periodík alebo časopisov
    9. o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím doby pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

   Práva a povinnosti predávajúceho

   1. Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať na adresu kupujúceho v termíne, ktorý kupujúcemu oznámi pri potvrdení objednávky. Pri prevzatí tovaru dostane kupujúci k tovar vždy daňový doklad, záručný list a český manuál.
   2. Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôverné vo vzťahu k tretím subjektom.
   3. Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to zákazník písomne požiada.
   4. Predávajúci má právo odmietnúť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
   5. Predávajúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) v prípade, že sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným, alebo v prípadne ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na novom plnení.
   6. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar predom (bankovým prevodom, GSM banking, apod.) a pokiaľ predávajúci odstúpi od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu, predávajúci vráti kupujúcemu celú čiastku najneskôr do 5 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

   Práva a povinnosti kupujúceho

   1. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú i fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný. Z dôvodu veľkého počtu zmien údajov na už fakturovaných dokladoch sme od 1.11. 2015 nútení zaviesť spoplatnenie tejto služby. Poplatok bol stanovený na 7.6,- €. Údaje zmenené pred vyfakturováním sú naďalej úplne zadarmo.
   2. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
   3. V prípade, že je vec pri prevzatí kupujúcim v rozpore s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavok kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; pokiaľ takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí v prípade, kedy kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
   4. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak o to požiada písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 5 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.
   5. V prípade zaplatenia tovar vopred musí kupujúci pri prevzatí tovaru na pobočke predložiť občiansky preukaz z dôvodu kontroly totožnosti (namiesto občianskeho preukazu je možné predložiť vodičský preukaz alebo cestovný pas).
   6. Pri platbe nad 800,- € sa musí každý zákazník preukázať dokladom preukazujúcim jeho oprávnenosť (občiansky preukaz, vodičský preukaz) na pobočke, kde si zvolil vyzdvihnutie zásielky. V prípade, že si budete priať vyzdvihnutie inou osobou, musíte predávajúceho buď telefonicky, alebo emailom informovať a vybaviť určenú osobu plnou mocou preukazujú jeho splnomocnenie.

   Záverečné ustanovenia

   1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
   2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, tiež platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v katalógu internetového obchodu Mironet.cz, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.
   3. Vážení spotrebitelia, dovoľte nám Vás informovať, že príslušným subjektom pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov je Česká obchodní inspekce, kontaktná na adrese coi.cz.

   Tento nákupný poriadok je platný a účinný od 1. januára 2014. Nákupný poriadok je k dispozícii v centrále a prevádzkach predávajúceho alebo ako dokument na www.mironet.cz. Zmeny poriadku vyhradené

   Ak ste nakúpili v roku 2013, riadi sa Váš nákup týmto nákupným poriadkom.

    
callcentrum@mironet.cz

8:00 – 19:15
Pondělí – Pátek

Počítače dětem

20 prodejen
7300 výdejen


© Mironet.cz a.s.