0
v košíku zboží za 0 Kč

Váš košík je prázdný.


Nejste přihlášen
Úvod   >   Info   >   Vše o nákupu   >   Obchodní podmínky
Informace

Nákupní řád 2013

Nákupní řád platný pro zboží zakoupené do 31.12.2013.

Pokud jsou přesto v některém z níže uvedených bodů podmínky tohoto řádu v rozporu se zákonnou úpravou chránícího koncového spotřebitele (např. při změně zákona může zákonná úprava chránit koncového spotřebitele lépe, než je tomu dáno tímto řádem), poté se podmínky pro koncového spotřebitele řídí zákonnou úpravou, tedy úpravou pro spotřebitele příznivější.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mironet.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazníka).

Prodávajícím je v případě kupní smlouvy, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a zboží bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem či vyzvednuto na pobočkách v Praze, Brně či Plzni společnost Mironet.cz a.s., se sídlem Praha 6 - Břevnov, Nad Kajetánkou 1478/26, 169 00, IČ: 281 89 647, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12695.

V případě kupní smlouvy, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a zboží bylo zákazníkem převzato na některé z poboček (franchizingové pobočky) mimo Prahu, Brno a Plzeň, provozovatel franchizingové pobočky subjekt odlišný od spol. Mironet.cz a.s.

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
 • Dodavatel/prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo, nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Kupující/odběratel/spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, neboli fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání potvrzení o doručení objednávky v souladu s informacemi v potvrzení obsaženými.
 • V případě objednávky zboží, které bylo prodáváno v akci (výprodeje, promo akce, zboží s dárkem, poslední kusy apod.) dochází k uzavření kupní smlouvy doručením zboží kupujícímu. Od těchto momentů mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 • Objednávku je možné stornovat pomocí kontaktů uvedených u vybrané pobočky.
 • Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávaného či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.mironet.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
 • Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.
 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Prodávající má právo objednávku zrušit („stornovat“) nebo její část v případě, že objednané zboží během vyřizování objednávky nebude dostupné skladem, případně se výrazným způsobem změní jeho cena či se změna bude týkat chybného parametru udané ceny předmětu zboží.
 • O zrušení objednávky bude zákazník bezprostředně informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude příslušná částka bezprostředně vrácena bankovní účet kupujícího.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu http://www.mironet.cz/, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (k tomu více v sekci „Ochrana osobních dat").

Cenové a kupní podmínky

 • Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 • Kupující je předem seznámen s celkovou cenou včetně DPH a dalších poplatků. K ceně produktu bude účtován recyklační poplatek, který je uveden vždy u výrobku a tento je stanoven zákonem.
 • V případě platby online Reiffeisen bankou 1,4 % z ceny produktu včetně DPH. Poplatek za dopravu je specifikován v dodacích podmínkách.
 • Balné je již započítané v ceně výrobku. Balným se rozumí kontrola kompletnosti produktu (ovladače, kabely, anglické manuály), přibalení českého manuálu, bezpečné zabalení křehkého výrobku v případě, že původní obal nedostatečně chrání výrobek proti poškození při dopravě, zabalení výrobku pečetící páskou tak, aby nemohlo dojít k otevření krabice bez porušení bezpečnostní pásky, načtení sériových čísel a další zajištění informací o výrobku pro nutné zajištění pojištění při dopravě výrobku. Pojištění výrobku poškození dopravcem při dopravě od dodavatele k zákazníkovi je dodavatelem zajištěno.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list, který je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobcem.
 • Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Reklamace

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.
 • Zboží můžete reklamovat přímo v autorizovaných servisech.
 • Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese reklamace@mironet.cz.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, je potřeba zboží poslat zpět bez zbytečného odkladu (odstoupení od smlouvy může být provedeno emailem či poštou). Prodávající do 30 dnů od navrácení zboží vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 7 občanského zákoníku od kupní smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

Uplatňuje-li kupující své právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a zboží mu bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem, uplatňuje toto své právo zasláním na adresu společnosti Mironet.cz - Dobřejovice, K Herinku 370 psč 25101

Uplatňuje-li kupující své právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a zboží si převzal na pobočce v Praze, Plzni či Brně, pak může uplatnit odstoupení od smlouvy u kterékoli z těchto poboček, přičemž z důvodu rychlosti doporučujeme pobočku na adrese Hráského 2231/25, 148 00 Praha 4. V případě, kdy zákazník převzal zboží v některé z dalších poboček, pak uplatňuje odstoupení od smlouvy u této příslušné pobočky.

Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad, záruční list a český manuál.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
 • V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, GSM banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Z důvodu velkého počtu změn údajů na již vyfakturovaných dokladech jsme nuceni zavést zpoplatnění této služby od 1. 11. 2005. Poplatek byl stanoven na 190,- Kč. Údaje změněné před vyfakturováním jsou i nadále zcela zdarma.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
 • V případě zaplacení zboží online eBankou, online platební kartou, bankovním převodem nebo pomocí PaySec musí kupující při převzetí zboží na pobočce předložit občanský průkaz ke kontrole totožnosti (místo občanského průkazu je možný řidičský průkaz nebo cestovní pas).
 • při objednávce nad 20 000 Kč se musí každý zákazník prokázat dokladem prokazujícím jeho oprávněnost (občanský průkaz, řidičský průkaz) na pobočce, kde si zvolil vyzvednutí zásilky. V případě, že si budete přát vyzvednutí jinou osobou, musíte prodávajícího buď telefonicky, nebo emailově informovat a ideálně vybavit určenou osobu plnou mocí prokazující její zmocnění.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu Mironet.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tento Nákupní řád nabývá účinnost 1. června 2013. Změny řádu vyhrazeny.
callcentrum@mironet.cz

8:00 – 19:15
Pondělí – Pátek

Počítače dětem

20 prodejen
7300 výdejen


© Mironet.cz a.s.